Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 8A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339199
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy o kontakt z Administratorem pod adres e-mailowy: rodo@sanso.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia serwisowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie obsługi zgłoszenia serwisowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obsługi zgłoszenia serwisowego lub przez czas trwania umowy której zgłoszenie serwisowe dotyczy,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zgłoszenia serwisowego

Help Desk SANSO
SANSO > Help Desk SANSO
 

Dodaj zgłoszenie
Zgłoś nowe zdarzenie do działu

 
 

Zobacz istniejące zgłoszenie
Zobacz zgłoszenia dodane w przeszłości

 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid